EnVision Consulting

โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO
เป็นโปรแกรมการผลิต ที่ทางบริษัทได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2548 โดยในปีแรก ทางบริษัทพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์หลักของลูกค้าด้านการผลิตเพียงเจ้าเดียว แต่ในปัจจุบันนี้ ENPRO เป็นโปรแกรมการผลิต หรือระบบการผลิต ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นงานของการผลิต และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในแง่ของ MRP (Material Requirement Planining) และ MRPII ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ Sale Order, BOM Explosion, Auto Purchase Order, Stock Management, Capacity and Scheduling , Machine Maintenance โดยเฉพาะในแง่ของ Costing หรือต้นทุนการผลิต ซึ่งโปรแกรมการผลิต ENPRO สามารถที่จะเก็บต้นทุนการผลิตได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชี Mac5 และ SAP B1 นอกจากฟังก์ชั่นต่างๆที่มีการพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไว้เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทยังสามารถพัฒนาเขียนส่วนเพิ่มเติมให้กับโปรแกรมการผลิต ENPRO เพื่อที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละธุรกิจ โปรแกรมการผลิต ENPRO จะแบ่งเป็นระบบย่อยทั้งหมด 12 ระบบ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้้ (สามารถกดที่ชื่อย่อระบบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO
JC SF SH PM SC TRN SA MPS MRP SM IM PA

ระบบบริหารจัดการระบบ
System Manager
เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลหลักรวมถึง configuration ต่างๆภายในระบบ มีคุณสมบัติโดยย่อดังนี้
 • ควบคุมสิทธิการเข้าใช้งานระบบของ User
 • ควบคุมเมนูการใช้งานของแต่ละUser
 • จัดการตั้งค่าข้อมูลหลักและข้อมูลที่ใช้ร่วมกันต่างๆ
 • กำหนดค่าตัวแปรต่างๆ
 • สามารถสร้าง Shortcut สำหรับเมนูที่ใช้งานบ่อยๆ ของแต่ละ User ทำให้ง่ายในการเรียกใช้งาน


 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบขายและวิเคราะห์การขาย
  Sale Analysis
  ระบบงานที่รองรับการทำงานด้านกระบวนการขายของธุรกิจ ตัวอย่างเอกสารที่สามารถบันทึกผ่านระบบนี้ได้แก่ Sale Order, Invoice เป็นต้น ซึ่งข้อมูลของการขายจะสามารถนำมาเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อส่งต่อไปยังระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป คุณสมบัติโดยย่อได้แก่
 • บันทึก Order ลูกค้า
 • กำหนดราคาขายตาม Price List และมีการปรับเพิ่ม/ลด ราคา
 • จัดการเรื่องสินค้าค้างส่ง
 • บันทีกข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด
 • จัดพิมพ์แบบฟอร์มเอกสาร ได้แก่ ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี เป็นต้น

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานสรุปยอดขาย
 • รายงานรายละเอียดยอดขาย
 • รายงานเปรียบเทียบยอดขายรายเดือน
 • รายงานกำไรขาดทุนจากการขาย
 • รายงานสินค้าค้างส่ง
 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  MRP
  (Material Requirement Planning)
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องการใช้ เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้ทันตามเวลาที่ต้องการใช้งาน คุณสมบัติโดยย่อได้แก่
 • คำนวณแผนการใช้วัตถุดิบ โดยพิจารณาจากยอดOrder
 • คำนวณแผนการใช้วัตถุดิบ โดยพิจารณาจากสูตรการผลิต (BOM)
 • ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติ


 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบซื้อและวิเคราะห์การซื้อ
  Purchase Analysis
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผู้ขาย, ข้อมูลพนักงานซื้อ โดยระบบจะออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และทำการรับสินค้าเข้าคลัง มีคุณสมบัติโดยย่อดังนี้
 • เปิดใบสั่งซื้อวัตถุดิบโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ MRP โดยอัตโนมัติ
 • จัดการแผนการส่งสินค้าของSupplier
 • รับสินค้าจาก Supplier สามารถทยอยรับสินค้าได้
 • มีระบบตรวจรับสินค้าก่อนเข้าสโตร์จริง (Inspection)

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานสรุปการสั่งซื้อตามSupplier/สินค้า
 • รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อ
 • รายงานสินค้าค้างรับ
 • รายงานเปรียบเทียบยอดสั่งซื้อรายเดือน
 • รายงานประวัติราคาขายของSupplier
 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบวางแผนการผลิตผลัก
  Master plan
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับกำลังการผลิตภายในโรงงาน โดยเป็นการวางแผนในระยะกลางถึงยาว และหน่วยละเอียดของการวางแผนจะเป็นระดับวัน มีคุณสมบัติโดยย่อดังนี้
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดความสำคัญของ order ได้ โดยที่สามารถใส่ตัวแปรเพื่อให้เครื่องกำหนดอัตโนมัติหรือทำการระบุความสำคัญของ Order ด้วยตัวเอง โดยระบบจะนำความสำคัญของOrder นี้ เป็นปัจจัยในการวางแผน MPS
 • ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้ระบบคำนวณ MPS ได้
 • วิเคราะห์กำลังการผลิตของเครื่องจักรเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่ต้องการในแต่ละ Order โดยหน่วยของกำลังการผลิตที่ใช้วิเคราะห์จะคิดเป็นจำนวนนาที
 • แสดงเป็นแผนผังรายวันโดยสามารถเรียกดูข้อมูลวิเคราะห์ในรูปแบบรายเดือนและรูปแบบรายปี
 • คำนวณกำลังการผลิตของเครื่องจักรโดยพิจารณาจากรูปแบบของการทำงานและการกำหนดวันหยุดหรือข้อยกเว้นในการทำงานต่างๆ
 • สามารถทำการวางแผนได้ทั้งมุมมองของกลุ่มเครื่องจักร และ work center
 • ผู้ใช้สามารถออกรายงานวัตถุดิบที่ใช้จากแผน MPS ที่ระบบได้คำนวณขึ้นโดยสามารถพิมพ์รายงานนี้ได้
 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบวางแผนการผลิต
  Capacity/Scheduling
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับกำลังการผลิตภายในโรงงานว่าแต่ละหน่วยผลิต มีกำลังการผลิตแต่ละวันเท่าไหร่ สามารถกำหนดวันหยุดประจำปี, ประจำสัปดาห์ กำหนดกะการทำงานแต่ละวัน กำหนดเวลาทำงาน แผนการผลิตที่ระบบคำนวณได้จากระบบนี้จะมีความละเอียดในหน่วยนาที ระบบนี้มีคุณสมบัติโดยย่อดังนี้
 • คำนวณกำลังการผลิตที่จะต้องการใช้เปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีอยู่
 • วิเคราะห์กำลังการผลิตแยกตาม Line หรือตามเครื่องจักรได้
 • วิเคราะห์กำลังการผลิตแยกตาม กะการทำงานได้
 • จัดลำดับการทำงานในแต่ละใบสั่งผลิต โดยจัดลำดับในแต่ละเครื่องจักรที่มีการใช้งาน และมีการคำนวณในระดับชั่วโมงและนาที
 • คำนวณเป็นแผนการผลิตโดยระบุเวลาการทำงานให้กับพนักงานผลิต

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานกำลังการผลิตที่ต้องการใช้
 • รายงานกำลังการผลิตแยกตาม Line No. / เครื่องจักร
 • รายงานกำลังการผลิตแยกตาม กะการทำงาน
 • รายงานแผนการเบิกใช้วัตถุดิบ
 • รายงานแผนการผลิตรายสัปดาห์
 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบควบคุมการผลิต
  Shop Floor Control
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการผลิตโดยระบบงานสามารถเปิดใบสั่งงาน เพื่อทำการผลิต ระบบจะทำการเบิกวัตถุดิบหรือชิ้นงานไปทำการผลิต หลังจากผลิตเสร็จแล้วสามารถทำการโอนสินค้าเข้าคลังได้ สามารถคุมสินค้าระหว่างผลิตได้ คุณสมบัติโดยย่อของระบบนี้ได้แก่
 • รองรับการผลิตที่เป็นการประกอบ, เคมี, สี, บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • รองรับสินค้าที่มีสูตรการผลิตหลายสูตรในสินค้า 1 ตัว (BOM)
 • การกำหนดสูตร สามารถกำหนดเป็นอัตราส่วนได้ เช่น อัตราส่วนการผลิตต่อ 100 กก. เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องเป็นต่อ 1 ชิ้นหรือต่อ 1 หน่วยสินค้าสำเร็จรูป
 • สามารถกำหนด % เผื่อเสียหรือปริมาณเผื่อเสียของวัตถุดิบในแต่ละสูตรการผลิตได้
 • สามารถกำหนดหัวข้อในการ QA ของแต่ละสูตรการผลิต เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิต
 • รองรับเส้นทางการผลิตของสินค้าที่มีหลายเส้นทางในสินค้า 1 ตัว (Routing)
 • สามารถกำหนดเครื่องจักรในแต่ละ Work Center ได้ ตามต้องการ
 • กำหนดเครื่องจักรได้ตามการทำงานแต่ละ Operation (Process)
 • สามารถเรียกดูโครงสร้างสูตรการผลิต ที่แสดงขั้นตอนการทำงานและOperation ที่มีการตัดวัตถุดิบในรูปกราฟฟิคได้ ทำให้ง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถกำหนดรูปแบบการ QA ได้ตามความต้องการ และทั้งเป็นค่ามาตรฐานหรือแบบช่วงที่มีค่าต่ำสุด-สูงสุด ได้ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการ QA ของแต่ละใบสั่งผลิต
 • โปรแกรมสามารถเปิดใบสั่งผลิตให้กับสินค้าที่เป็น Semi- Product ที่เกี่ยวข้องของแต่ละJob ให้อัตโนมัติ ทำให้สะดวกในการทำงาน
 • ในการเปิดใบสั่งผลิตสามารถเปิดตามจำนวนที่สั่งผลิตทั้งหมดเป็นหนึ่งใบ หรือแยกตาม Lot size การผลิตได้อัตโนมัติ
 • สามารถ Copy สูตรการผลิตและเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตได้ ณ ขั้นตอนที่ออกใบสั่งผลิตในแต่ละครั้งได้
 • ระบบจะจัดเตรียมข้อมูลใบเตรียมเบิกวัตถุดิบแยกตามใบสั่งผลิต หรือแยกตาม Job ให้ได้ทันทีเมื่อมีการเปิดใบสั่งผลิต ทำให้ง่ายในการเตรียมวัตถุดิบ และใช้อ้างอิงในการเบิกวัตถุดิบได้เลย โดยไม่ต้องมาบันทึกการเบิกใหม่
 • การบันทึกผลผลิตสามารถระบุจำนวน ของดี ของเสีย ในแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ได้ดี
 • สามารถระบุเหตุผลของเสียแยกตามจำนวนของเสียแต่ละจำนวนได้ และเหตุผลของเสียสามารถสร้างเป็นรหัสได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายงานของเสียได้เป็นอย่างดี
 • รองรับกรณี มีของดี ของเสีย และมีของประเภทอื่นที่เกิดขึ้นในการผลิต เช่น ของดีเกรดB , ของส่งซ่อม เป็นต้น สามารถบันทึกเก็บข้อมูลการผลิตนี้ได้
 • สามารถระบุเวลาการทำงาน , เครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้
 • กรณีวัตถุดิบที่ใช้ไม่เป็นไปตามสูตรการผลิต สามารถแก้ไขจำนวนที่ใช้จริงในแต่ละใบสั่งผลิตได้ ทำให้ทราบข้อมูลการใช้วัตถุดิบที่แท้จริงของแต่ละใบสั่งผลิต และระบบจะจัดเก็บผลต่างจากสูตรการผลิตไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป
 • สามารถทราบสถานะการทำงานของแต่ละ Job No. หรือแต่ละ ใบสั่งผลิตได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด
 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบต้นทุนการผลิต
  Job Costing
  ระบบการจัดงานเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต โดยเน้นที่การกระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดการผลิต กลับเข้าไปยังต้นทุนผลิตที่ได้จากระบบ shopfloor ในระบบนี้มีคุณสมบัติโดยย่อดังนี้
 • สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตแยกตาม Job No.
 • สามารถคำนวณต้นทุนแรงงานทางตรงเข้า Job No
 • สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าในต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป โดยใช้ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตอนสิ้นเดือน
 • สามารถระบุเงื่อนไขในการจัดสรรแยกเป็นแต่ละค่าใช้จ่ายได้ เช่น ชั่วโมงแรงงาน, ชั่วโมงเครื่องจักร, จำนวนชิ้นงานที่ผ่านเครื่องจักร, พื้นที่ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าสำเร็จรูป เพื่อเปรียบเทียบกับยอดต้นทุนจริงได้

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานสรุปต้นทุนการผลิตแยกตาม Job No.
 • รายงานสรุปการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต
 • รายงานเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนจริง
 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบต้นทุนมาตรฐาน
  Standard Costing
  เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดต้นทุนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการนำมาเป็นต้นทุนการผลิตสินค้า นำมาใช้เปรียบเทียบกับต้นทุนจริง หรือ นำมาใช้เป็นฐานในการคิดราคาสินค้า
 • สามารถกำหนดต้นทุนมาตรฐานรายสินค้า,วัตถุดิบ เพื่อที่ใช้คำนวณต้นทุนมาตรฐาน
 • สามารถระบุค่าใช้จ่ายในการผลิต(Overhead), ค่าแรงงานทางตรง(DL) ต่อสินค้าเพื่อคำนวณเป็นต้นทุนมาตรฐาน

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานต้นทุนมาตรฐานของสินค้าสำเร็จรูป(แสดงรายละเอียดระดับ BOM)


 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
  Inventory Management
  ระบบจัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการทำรายการของคลังสินค้า งานคลังสินค้าสามารถทำรายการรับสินค้าเข้าคลัง, ทำรายการเบิกจ่ายสินค้าจากคลัง, ทำรายการปรับปรุงสินค้าในคลัง, ทำรายการโอนย้ายระหว่างคลังได้ รวมถึงเรื่องการรับคืนสินค้าสำเร็จรูป,วัตถุดิบ
 • รหัสสินค้ารองรับ 40 digit
 • สามารถกำหนดรูปภาพของแต่ละสินค้าเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ และเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารอื่นๆ เช่น file MS-Excel , file MS-Word , file Acrobat เป็นต้น แนบไว้กับสินค้าแต่ละตัวได้
 • รองรับหน่วยนับได้ไม่จำกัด
 • รองรับระบบ Bin/Location กรณีที่มีการจัดเก็บแบบคลังย่อยในแต่ละคลังสินค้าได้
 • รองรับสินค้าที่เป็น Lot หรือ Serial และสามารถกำหนดรูปแบบ Lot หรือ Serial สินค้าได้เองในสินค้าแต่ละตัว
 • สามารถให้ระบบมีการเบิกเลขที่ Lot no. ให้อัตโนมัติในรูปแบบ FIFO ทำให้ง่ายในการทำงานและบันทึกรายการ
 • รองรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ มีการควบคุมการเบิกสินค้าที่หมดอายุ
 • โปรแกรมมีขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ กรณีที่มีการสั่งซื้อเข้ามาก่อนนำเข้าคลังสินค้า และUser สามารถกำหนดหัวข้อในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบได้เอง
 • การตรวจสอบคุณภาพ สามารถกำหนดหัวข้อได้ทั้งแบบที่เป็นค่ามาตรฐานและช่วงค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
 • มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าได้เป็นระดับ 5 ระดับ ทำให้แต่ละสินค้าสามารถอยู่ได้หลายกลุ่มสินค้า
 • สามารถกำหนดงบประมาณสินค้าในแต่ละเดือน แยกตามแผนกและโครงการได้
 • รองรับต้นทุนแบบ FIFO และ Average
 • รองรับการ เบิก จ่าย โอนย้ายและปรับปรุงสินค้าในแต่ละคลังสินค้า
 • สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าคงเหลือในแต่ละคลังสินค้าได้ทันที โดยดูได้ถึงระดับ Bin/Location, ระดับ Lot no. หรือระดับ Serial No.
 • รองรับการตรวจนับสต๊อกสินค้า
 • รายงานต่างๆ สามารถเรียกดูได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร
  Preventive Maintenance
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการวางแผนดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยบันทึกเวลาช่วงที่จะต้องทำการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอะไหล่ แล้วระบบจะทำการจองเวลาในเครื่องจักรนั้น เพื่อที่ระบบงานวางแผนจะไม่วางแผนงานลงในเวลาที่จองไว้
 • สามารถกำหนดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรและแม่พิมพ์ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับการคำนวณตารางการทำงานเครื่องจักร ในระบบวางแผนการทำงานของเครื่องจักร
 • เก็บประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรได้
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • รายงานแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO

  ระบบบริหารการจัดส่ง
  Transportation
  ระบบงานที่เข้ามาช่วยดูแลงานด้านการขนส่ง โดยสามารถเก็บข้อมูลการขนส่งและเก็บต้นทุนในการขนส่ง เพื่อให้ภาพของต้นทุนในการดำเนินงานชัดเจนขึ้น
 • สามารถแสดงข้อมูลสถานะการใช้รถส่งสินค้าแต่ละคันได้
 • สามารถให้ข้อมูลวิเคาะห์การบรรจุสินค้าขึ้นรถได้
 • มีระบบจัดการจัดสินค้าขึ้นรถและเลือกใช้รถส่งสินค้า โดยนำข้อมูลกำหนดส่งสินค้าของใบสั่งขาย (Sale Order) แต่ละรายการมาระบุจำนวนที่จัดส่งได้ และจัดพิมพ์รายงานการจัดของ ส่งให้กับผู้ออกบิลใบกำกับภาษี
 • รองรับการคิดต้นทุนการส่งสินค้าของแต่ละ Invoice โดยสามารถระบุค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าเที่ยวคนขับรถ, ค่าพนักงานติดรถ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแต่ละครั้ง และสามารถAllocate ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นให้แต่ละ Invoice ตามมูลค่า GP เพื่อให้ได้ต้นทุนส่งสินค้าของลูกค้ารายนั้นๆ
 • จัดเก็บข้อมูลการทำงานของรถแต่ละคันในแต่ละวัน โดยแสดงข้อมูลลูกค้าที่ส่งและต้นทุนที่เกิดขึ้นในการส่งแต่ละครั้ง
 • สามารถบันทึกใบสั่งงานรถ กรณีอื่นๆ เช่น รับเช็ค, รับสินค้าคืน เป็นต้น และจัดพิมพ์เอกสารใบสั่งงานของรถแต่ละคันได้ โดยรวมข้อมูลของทั้งสินค้าที่ส่งให้ลูกค้ามาอยู่ในเอกสารใบเดียวกัน
 • ให้ข้อมูลวิเคราะห์การจัดการสายส่งสินค้า โดยมีการระบุเขตการส่งของแต่ละลูกค้าและใช้เป็นเงื่อนไขในการจัดการส่งสินค้าได้

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานแสดงข้อมูลสถานะการใช้รถ
 • รายงานแสดงต้นทุนการขนส่งของแต่ละ Invoice
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคัน ตามวันที่ (ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าเที่ยว เป็นต้น)
 • รายงานสรุปการขาย แสดงมูลค่าขาย, GP, ค่าเดินทาง ของแต่ละลูกค้า ตามช่วงวันที่ • กลับไปรายการระบบ โปรแกรมการผลิต โปรแกรมวางแผนผลิต ERP MRP ENPRO


  ...

  โปรแกรมการผลิต/ โปรแกรมวางแผนการผลิต/ โปรแกรมวางแผนผลิต/ โปรแกรมบัญชีและการเงิน/ โปรแกรมสำเร็จรูป/ โปรแกรมขายสินค้า/ โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า/ โปรแกรมบริหารลูกค้า/ โปรแกรมบริหารสต๊อก/ คลังสินค้า/ Inventory Control/ โปรแกรมคลังสินค้า/ ต้นทุนผลิต/ คำนวณต้นทุนการผลิต/ โปรแกรมบริหารการผลิต/ MRP/ MRPII/ ERP/ ซอฟต์แวร์/ Software/ สถานะการผลิต/ การผลิต/ โปรแกรมโรงงาน/ Capacity/ Machine/ โปรแกรมบริหารคลังสินค้า/ โปรแกรมบัญชี/ ควบคุมการผลิต/ โปรแกรมบริหารงานซ่อม/ วางแผนเครื่องจักร/ ต้นทุนการผลิต/ รายงานการผลิต/ รายงานแผนการผลิต/ Program/ โปรแกรม