how to create a website for free

EnProduction ERP


โปรแกรม ERP สำเร็จรูป ที่พัฒนาโดยคนไทย ใช้งานได้จริง ปรับการใช้งานให้เข้ากับแต่ละประเภทธุรกิจได้ เข้าใจการทำงานของคนไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจประเทศไทย

12 Modules เพื่อการผลิตทุกรูปแบบ

มี module เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด และสามารถแยกทำงานกันได้อย่างอิสระ

SM

System Manager

  'Module ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลหลัก(Master Data)ต่างๆ ที่อยู่ใน EnProduction ERP เช่น ข้อมูลสินค้า รหัสสินค้า สูตรผลิต(BOM) ขั้นตอนผลิต(Routing) ข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลผู้ขาย(Vender) ข้อมูลลูกค้า(Customer) ฯ'
 • การควบคุมสิทธิการเข้าใช้งานระบบของแต่ละ User (User Authorization)
 • การควบคุมเมนูการใช้งานของแต่ละ User
 • การแจ้งเตือนงานคงค้างที่ต้องทำของแต่ละผู้ใช้งาน (To do list)
 • การกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารและตัวแปรต่างๆของทุกระบบ
 • สามารถสร้าง Shortcut สำหรับเมนูที่ใช้งานบ่อยๆของแต่ละ User ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน

IM

Inventory Management

  'ระบบจัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการทำรายการของคลังสินค้า'
 • การควบคุมสินค้าคงคลัง ดูแลการเคลื่อนไหวของสินค้าทุกประเภท
 • การตรวจนับจำนวนสินค้า การโอนย้าย ปรับปรุง
 • การควบคุมยอดคงเหลือในคลังวัตถุดิบ คลังผลิต(WIP) คลังสินค้าสำเร็จรูป
 • การควบคุมสินค้าหลากหลายประเภท Lot-Serial-Service-Item
 • การตรวจสอบย้อนกลับประวัติข้อมูลสินค้า (Lot Traceability)
 • การตรวจสอบคุณภาพสินค้าจาก Suppiler (Inspection) ก่อนรับเข้าคลังวัตถุดิบ และรองรับการระบุเหตุผลการตรวจสอบต่างๆได้
 • รองรับการควบคุมวิธีการจัดเก็บสินค้าแบบ Bin/Location
 • รองรับการควบคุมสินค้าที่มีวันหมดอายุ

SA

Sale Analysis

  'รองรับรายการเอกสารด้านการขาย และรองรับกระบวนการทางด้านการขาย'
 • การควบคุมการทำงานด้วยฟังก์ชันอนุมัติเอกสารด้านการขาย
 • การเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการขายสินค้า
 • รองรับเอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย(Sale Order) ใบแจ้งหนี้ขาย ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เงินมัดจำ
 • รองรับการทำ Forecast Order
 • สามารถกำหนดราคาขายตามสินค้า และกำหนดราคาขายสินค้าแยกตามลูกค้าได้
 • รองรับการควบคุมวงเงินเครดิตลูกค้า
 • การตรวจสอบประวัติการขายสินค้าให้ลูกค้า ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
 • จัดทำแผนการส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • รองรับงานบริหารการขายและคลังสินค้ารูปแบบ BOI
 • การจัดทำรูปแบบ Promotion ราคาขายได้หลายรูปแบบ เช่น Promotion ราคาขายตามช่วงเวลา สามารถกำหนด Promotion ราคาขายแต่ละลูกค้าให้แตกต่างกันได้
 • รายงานวิเคราะห์การขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร เช่น รายงานสรุปยอดขาย รายงานเปรียบเทียบยอดขายรายเดือน รายงานกำไรขาดทุนจากการขาย (ขั้นต้น) ฯ

PA

Purchase Analysis

  'รองรับรายการเอกสารด้านการซื้อ และรองรับกระบวนการทางด้านการซื้อ'
 • การควบคุมการทำงานด้วยฟังก์ชันอนุมัติเอกสารด้านการซื้อ
 • กำหนดรหัสผ่านการอนุมัติแยกตาม Level มูลค่าที่สั่งซื้อได้ 3 Level พร้อมทั้งสามารถแนบรูปลายเซ็นของผู้อนุมัติเพื่อใช้ในการพิมพ์ฟอร์มใบสั่งซื้อ
 • รองรับเอกสารใบเสนอราคาซื้อ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ซื้อ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เงินมัดจำ
 • สามารถจัดทำใบขอซื้อโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ MRPโดยอัตโนมัติ และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้
 • การตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าของ Vender ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
 • จัดทำแผนการรับสินค้าจาก Supplier
 • รายงานวิเคราะห์การซื้อที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร เช่น รายงานประเมินผู้ขาย(vender)
 • รายงานเปรียบเทียบยอดสั่งซื้อ
 • รายงานประวัติราคาขายของ Vender ฯ

SF

Shopfloor Control

  'ติดตามสถานะการผลิต ควบคุมการผลิต คำนวณต้นทุนการผลิตเบื้องต้น'
 • รองรับการกำหนดสูตรการผลิต(BOM)และขั้นตอนการผลิต(Routing)แบบไม่จำกัด Level
 • ใน1สินค้าFG สามารถมีสูตรการผลิตมากกว่า1BOM และมีขั้นตอนการผลิตมากกว่า 1Routing
 • มีหน้าจอการบันทึกผลผลิตด้วย Barcode และหน้าจอบันทึกผลผลิตเพื่อใช้งานบนหน้าจอ Touch Screen
 • ตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบ-งานระหว่างผลิต-สินค้าที่คงเหลือจากการผลิตได้ (WIP)
 • สามารถทราบความแตกต่างระหว่างการใช้วัตถุดิบจริงกับมาตรฐานตามสูตรการผลิต แยกตาม Job-ใบสั่งผลิต
 • รองรับการใช้วัตถุดิบทดแทน
 • มีหน้าจอตรวจสอบสถานะการผลิตของแต่ละ Job-ใบสั่งผลิตได้ง่าย
 • ทราบยอดคงเหลือใน WIP ได้ โดยแยกละเอียดในระดับ Work Center
 • รองรับ Out Source Process
 • รองรับการตรวจสอบคุณภาพ QC
 • การบันทึกผลผลผลิตรองรรับการบันทึกข้อมูลพนักงานที่ผลิต ระยะเวลาที่ผลิต เครื่องจักรที่ใช้ผลิต วัตถุดิบที่ใช้ผลิต จำนวนและเวลาสูญเสีย เพื่อใช้วิเคราะห์ต่อยอดเรื่องต้นทุนการผลิตได้
 • รายงานวิเคราะห์การผลิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร เช่น รายงานเปรียบเทียบการใช้วัตถุดิบ รายงานสถานะการผลิต รายงานเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต รายงานการเบิกวัตถุดิบ รายงานของเสียจากการผลิต

MRP

Material Requirement Planning

  'คำนวณความต้องการวัตถุดิบ เพื่อวางแผนการจัดซื้อ และสั่งผลิต'
 • คำนวณความต้องการสินค้าสำเร็จรูป เพื่อวางแผนการสั่งผลิต
 • การคำนวณที่รองรับทั้งงาน Make to Order และ Make to Stock
 • สามารถเลือก Generate ใบสั่งซื้อและใบสั่งผลิตให้อัตโนมัติ
 • คำนวณยอดปริมาณการใช้วัตถุดิบ โดยพิจารณาจากยอด Sale Order-Forecast-ยอดสินค้าคงเหลือ-ยอดวัตถุดิบที่จอง-ยอด Minimum และสูตรการผลิต (BOM)
 • คำนวณยอดปริมาณการสั่งผลิตสินค้า โดยพิจารณาจากยอดSale Order-ยอดสินค้าคงเหลือยอดค้างผลิต-ยอดค้างส่ง-Minimum และสูตรการผลิต (BOM)
 • หน้าจอ MRP สามารถ Drill Down ดูข้อมูลรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยอดสินค้าในตาราง MRP ได้ เช่น ข้อมูลใบสั่งซื้อที่ค้างรับ-ข้อมูลใบสั่งผลิต-ข้อมูลใบสั่งขาย (SO) เป็นต้น
 • การคำนวณวันที่ประมาณการรับสินค้ากรณีสั่งซื้อวัตถุดิบโดยดูจาก Lead Time Supplier และคำนวณวันที่ประมาณการผลิตเสร็จกรณีสั่งผลิตสินค้า โดยดูจาก Production Lead Time
 • รายงานวิเคราะห์MRPที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริหาร เช่น รายงานประมาณการสั่งผลิต รายงานประมาณความต้องการใช้วัตถุดิบตามสูตรการผลิต รายงานประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ

MPS

Master Plan Schedule

  'แผนการผลิตระยะกลาง และระยะยาว'
 • สามารถเรียกดูแผนการผลิตเพื่อนัดหมายวันส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • สามารถกำหนดความสำคัญของ order ได้ สามารถใส่ตัวแปรเพื่อให้ระบบกำหนดอัตโนมัติหรือทำการระบุความสำคัญของ Order ด้วยตัวเอง โดยระบบจะนำความสำคัญของOrder นี้ เป็นปัจจัยในการวางแผน MPS
 • สามารถนำตัวแปร Due date จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และจำนวนวันที่ใช้ผลิตทั้งหมด มาเป็นตัวแปรในการกำหนดความสำคัญของ Order ได้อัตโนมัติ
 • สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบบคำนวณ MPS ได้
 • วิเคราะห์กำลังการผลิตของเครื่องจักรเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่ต้องการในแต่ละ Order โดยหน่วยของกำลังการผลิตที่ใช้วิเคราะห์จะคิดเป็นจำนวนนาที
 • MPS แสดงในรูปแบบแผนผังรายวันโดยสามารถเรียกดูข้อมูลวิเคราะห์ในรูปแบบรายเดือนและรูปแบบรายปี
 • คำนวณกำลังการผลิตของเครื่องจักรโดยพิจารณาจากรูปแบบของการทำงานและการกำหนดวันหยุดหรือข้อยกเว้นในการทำงานต่างๆ
 • สามารถทำการวางแผนได้ทั้งมุมมองของกลุ่มเครื่องจักร และ work center
 • ผู้ใช้สามารถออกรายงานวัตถุดิบที่ใช้จากแผน MPS ที่ระบบได้คำนวณขึ้นโดยสามารถพิมพ์รายงานนี้ได้

SH

Detail Scheduling

  ' แผนการผลิตระยะสั้นในระดับนาที สามารถเรียกดูตารางแผนการผลิต ที่เปรียบเทียบข้อมูลเครื่องจักรกับวันที่ที่มีการจัดเรียง Production Order ตาม Priority ในรูปกราฟฟิคได้ ทำให้ง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล'
 • รองรับการจัดทำแผนลำดับงานผลิตของแต่ละใบสั่งผลิต
 • สามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดลำดับงานผลิตของแต่ละเครื่องจักรได้
 • วิเคราะห์กำลังการผลิตแยกตาม กะการทำงานได้ ตาม Line หรือตามเครื่องจักรได้
 • คำนวณกำลังการผลิตของเครื่องจักรที่ต้องการใช้เปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีอยู่
 • กำหนดเวลาวันหยุด วันทำงานปกติ และกะการเข้าทำงานของโรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลปฏิทินการทำงานของเครื่องจักร
 • จัดลำดับการทำงานในแต่ละใบสั่งผลิต โดยจัดลำดับในแต่ละเครื่องจักรที่มีการใช้งาน และมีการคำนวณในระดับชั่วโมงและนาที
 • สามารถบันทึกแผนการจัดลำดับงานผลิตไว้หลายๆ ครั้ง เพื่อใช้ประกอบการวางแผนให้เรียกดูภายหลัง

JC

Job Costing

  'กระจายค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อการแสดงต้นทุนการผลิตที่ครบถ้วน'
 • สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตแยกตาม Job No
 • สามารถคำนวณต้นทุนแรงงานทางตรงเข้า Job No
 • สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น เข้าในต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป โดยใช้ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตอนสิ้นเดือน
 • การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตสามารถระบุเงื่อนไขในการจัดสรรแยกเป็นแต่ละค่าใช้จ่ายได้ เช่น ชั่วโมงแรงงาน ชั่วโมงเครื่องจักร จำนวนชิ้นงานที่ผ่านเครื่องจักร พื้นที่ เป็นต้น
 • นำต้นทุน Outsource มาคำนวณเป็นต้นทุนผลิตได้
 • นำต้นทุนนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ค่าระวาง ค่า Duty Fee ค่าประกันภัย มาคำนวณเข้าต้นทุนวัตถุดิบได้
 • รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตที่โจทย์ความต้องการของผู้บริหาร เช่น รายงานสรุปต้นทุนการผลิตแยกตาม Job No รายงานสรุปการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต รายงานเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนการผลิตจริง(กรณีที่ใช้งานระบบSC)

SC

Standard Costing

  'ต้นทุนมาตรฐานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบต้นทุนจริง และสามารถใช้กับการประเมินราคาขาย'
 • สามารถใส่ต้นทุนมาตรฐานรายสินค้า วัตถุดิบ เพื่อที่ใช้คำนวณต้นทุนมาตรฐาน
 • สามารถใส่ค่าใช้จ่ายในการผลิต(Overhead) ค่าแรงงานทางตรง(DL) ต่อสินค้า เพื่อคำนวณเป็นต้นทุนมาตรฐาน
 • รายงานวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร เช่น รายงานต้นทุนมาตรฐานของสินค้าสำเร็จรูป

PM

Preventive Maintenance

  'ระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร รองรับการ Maintenance ทั้งแบบ Preventive และ Corrective'
 • เก็บประวัติการซ่อม-บำรุงของแต่ละเครื่องจักร
 • เก็บประวัติการเบิกอะไหล่และวัสดุต่างๆการจ้างSubcontractตามใบแจ้งซ่อม
 • การวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี
 • สามารถกำหนดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรและแม่พิมพ์ต่างๆ (Break Down) เพื่อเชื่อมโยงกับการคำนวณตารางการทำงานเครื่องจักรในระบบวางแผนการทำงานของเครื่องจักร
 • สามารถระบุกำหนดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปีล่วงหน้า (Preventive)
 • มีระบบการแจ้งซ่อมและระบุสาเหตุปัญหาการซ่อมต่างๆ ได้ ทำให้ทราบประวัติการซ่อมของแต่ละเครื่องจักร
 • ควบคุมการเบิกอะไหล่และวัสดุต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม
 • สามารถทราบต้นทุนอะไหล่-วัสดุ ต้นทุนค่าแรง ของแต่ละใบแจ้งซ่อมได้

TR

Transportation

  'ระบบการจัดส่งสินค้า เพื่อสรุปยอดต้นทุนการขายที่ครบถ้วน'
 • การวางแผนการจัดส่งสินค้าของรถแต่ละคัน
 • แสดงข้อมูลสถานะการใช้รถส่งสินค้าแต่ละคันได้
 • สามารถให้ข้อมูลวิเคาะห์การบรรจุสินค้าขึ้นรถได้ โดยจะมีการระบุขนาดสินค้า (กว้าง x ยาวx สูง) และน้ำหนักของสินค้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่าในหนึ่งใบกำกับสินค้า มีความต้องการเนื้อที่และน้ำหนักเท่าใด
 • มีระบบจัดการจัดสินค้าขึ้นรถและเลือกใช้รถส่งสินค้า โดยนำข้อมูลกำหนดส่งสินค้าของใบสั่งขาย (Sale Order) แต่ละรายการมาระบุจำนวนที่จัดส่งได้ และจัดพิมพ์รายงานการจัดของ ส่งให้กับผู้ออกบิลใบกำกับภาษี
 • รองรับการคิดต้นทุนการส่งสินค้าของแต่ละ Invoice โดยสามารถระบุค่าน้ำมัน-ค่าทางด่วน-ค่าเที่ยวคนขับรถ-ค่าพนักงานติดรถ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแต่ละครั้ง และสามารถAllocate ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นให้แต่ละ Invoice ตามมูลค่า GP เพื่อให้ได้ต้นทุนส่งสินค้าของลูกค้ารายนั้นๆ
 • จัดเก็บข้อมูลการทำงานของรถแต่ละคันในแต่ละวัน โดยแสดงข้อมูลลูกค้าที่ส่งและต้นทุนที่เกิดขึ้นในการส่งแต่ละครั้ง
 • สามารถบันทึกใบสั่งงานรถ กรณีอื่นๆ เช่น รับเช็ค รับสินค้าคืน เป็นต้น และจัดพิมพ์เอกสารใบสั่งงานของรถแต่ละคันได้ โดยรวมข้อมูลของทั้งสินค้าที่ส่งให้ลูกค้ามาอยู่ในเอกสารใบเดียวกัน
 • วิเคราะห์การจัดการสายส่งสินค้า โดยมีการระบุเขตการส่งของแต่ละลูกค้าและใช้เป็นเงื่อนไขในการจัดการส่งสินค้าได้
และ

6 Modules เพื่องานทางบัญชีและการเงิน

ระบบบัญชีโรงงาน ส่วนเสริมต่อจาก modules การผลิต หรือ แยกทำงานเฉพาะด้าน
(เป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร โดยมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เป็นลำดับที่ 0576)

AR

Account Receivable

  'รองรับการทำเอกสารด้านการรับชำระเงิน และรองรับกระบวนการทางด้านการรับชำระเงิน'
 • การกำหนดการวางบิลลูกหนี้ หรือการรับเช็คลูกหนี้ สามารถกำหนดประเภทการจ่ายเงิน
 • การเรียกดูข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดวางบิลได้
 • การเรียกดูข้อมูลใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดรับเช็คได้
 • รองรับการดูยอดลูกหนี้คงเหลือ
 • การดูรายละเอียดการรับชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย
 • รองรับการรับเงินกรณีเงินตราต่างประเทศ และการลงบันทึกกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

AP

Account Payable

  'รองรับการทำเอกสารด้านการจ่ายชำระเงิน และรองรับกระบวนการทางด้านการจ่ายชำระเงิน'
 • รองรับการทำใบรับวางบิล
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินของแต่ละ Vender ได้
 • การเรียกดูข้อมูลใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดจ่ายชำระได้
 • รองรับการดูยอดเจ้าหนี้คงเหลือ
 • การดูรายละเอียดการจ่ายชำระเงินของเจ้าหนี้หนี้แต่ละราย
 • รองรับการจ่ายเงินกรณีเงินตราต่างประเทศ และลงบันทึกกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • รองรับการพิมพ์เช็คออกจากระบบ

BB

Book Bank Control

  'รองรับการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเช็ครับ/เช็คจ่าย และการนำฝากธนาคาร'
 • ควบคุมสถาะเช็ครับ เช็คจ่าย (เช็คถึงกำหนด
 • เช็คผ่าน
 • เช็คคืน เป็นต้น)
 • การบันทึกรายการนำฝากเงินหรือเช็คขึ้นธนาคารได้
 • จัดทำการกระทบยอดบัญชีธนาคารได้ (Bank Reconcile)
 • การทำรายการระหว่างสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมหักค่าธรรมเนียม
 • รองรับการบันทึกรายการรายได้ธนาคาร เช่น ดอกเบี้ยรับ
 • ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และบันทึกค่าใช้จ่ายธนาคารได้
 • เปิดรับการพัฒนาระบบเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงการจ่ายเงินผ่านธนาคารตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด

GL

General Ledger

  'การบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ หลังการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้ว จัดเรียงลำดับผังบัญชีของกิจการ'
 • สามารถสร้างสมุดรายวันได้ไม่จำกัด เช่น สมุดรายวันทั่วไป
 • สมุดรายวันรับเงิน เป็นต้น
 • การบริหารบัญชีแบบมี Cost Conter/Profit Center
 • วิเคราะห์เจาะลึกได้ถึง 7 รหัส (รหัสลูกหนี้ เจ้าหนี้ แผนก โครงการ พนักงาน CostCenter และรหัสเอกสาร
 • กำหนดปันส่วน (Allocate)รายการตามรหัสบัญชีได้ในรูปแบบ%
 • รองรับการสร้างคู่รหัสบัญชีที่เกิดขึ้นประจำให้เป็นมาตรฐานไว้ได้ เพื่อใช้ในการลงบัญชีครั้งถัดไป โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ทุกครั้ง และกำหนดเป็นระยะเวลาได้ (Recurring)
 • มาตรฐานงบการเงิน งบดุล
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบกระแสดงเงินสด(ทางอ้อม)
 • งบต้นทุนผลิต
 • การปิดบัญชีสิ้นปี เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลบัญชีและโอนยอดยกมาไปงวดบัญชีถัดไป

AD

Asset and Depreciation

  'การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์'
 • รองรับการคิดค่าเสื่อราคาแบบเส้นตรง
 • ยอดลดลงทวีคูณ
 • ผลรวมจำนวนปี เป็นต้น
 • การบันทึกตัดจำหน่าย (Write-Off) สินทรัพย์กรณีสินทรัพย์ชำรุดเสียหาย และโปรแกรมจะหยุดคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันที่ตัดจำหน่ายให้
 • บันทึกการขายสินทรัพย์ได้ และโปรแกรมจะหยุดคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันที่ขาย
 • ระบบประมวลผลค่าเสื่อมสินราคาสินทรัพย์ให้ทุกสิ้นเดือน
 • รายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ได้ เป็นรูปแบบมาตรฐานในการลงบัญชี
 • รูปแบบตามสรรพากร ซึ่งสามารถกำหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมแต่ละสินทรัพย์ต่างกันได้

TX

Taxation

  'การจัดการภาษี และจัดทำรายงานตามรูปแบบสรรพากร'
 • รองรับการจัดทำรายงานภาษีซื้อ
 • รองรับการจัดทำรายงานภาษีขาย
 • รองรับการจัดทำรายงาน ภงด.3 ภงด.53 และพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ตามรูปแบบที่สรรพากรกำหนด
 • รองรับการทำใบแนบ ภงด.3 ภงด.53 ที่พิมพ์ส่งสรรพากรสิ้นเดือน
 • การพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถจัดทำ Text file ส่ง ภงด.3 ภงด.53 เข้าระบบ E-Filing ได้ทันที

จุดเด่นของระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี EnProduction:ERP


มีความละเอียดลงลึกระดับ Cost Center แผนก หรืออื่นๆ ได้หลายรูปแบบ มีมุมมองบัญชีได้หลายมิติ
ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร มั่นใจได้ว่ารายงานหรือข้อมูลผ่านสรรพากรได้ ภาษีต่างๆ ยื่นผ่านระบบสรรพากรได้
รองรับการลงบัญชีได้หลายมุมมองหลายมิติ โดยการ Set up รูปแบบการลงบัญชีที่ยืดหยุ่นมาก เชื่อมโยงจากระบบต้นทาง
รายงานต่างๆ สามารถ Export Excel ได้ตามสิทธิผู้ใช้งาน
เชื่อมโยงกับระบบธนาคารได้ตามที่ต้องการ
สามารถออกแบบงบการเงินได้เองหลากหลายรูปแบบ
การใช้งานง่าย การลงบัญชีมีความสะดวกโดยมีฟังก์ชั่นเสริมการทำงานต่างๆ
มีระบบงบประมาณเพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรได้ดี

พร้อมความสามารถในการเพิ่มเติมฟังก์ชั่น และ MIS report ผ่านทาง MS POWER BI

ERP Software 2 Editions for your business.

enpro basic enproduction erp manufacturing production costing software
 • ระบบการผลิตเริ่มต้น
  สำหรับธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก
  หรือธุรกิจที่เริ่มต้นในการเปลี่ยนมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิต
 • โปรแกรม ERP 6 Production Modules + 6 Accounting Modules
 • ฟังก์ชันการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใช้ระบบ
 • รายงานมาตรฐานที่สะท้อนผลการทำงานด้านการผลิต
 • เน้นการควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทีมขึ้นระบบที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมแก้ปัญหาที่ตรงจุด
 • ตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชันงานบัญชี ออกบิล รับเงิน จ่ายเงิน กระทบบัญชี ปิดงบการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบบัญชีที่ถูกต้องตามประกาศกรมสรรพากร ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ เลขที่ 0576
 • เป็นระบบที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นวางรากฐานงานบัญชีที่ดี
enpro advance enproduction erp manufacturing production planing costing software
 • ระบบการผลิต ที่มีความยืดหยุ่น รองรับการผลิตได้หลากหลายรูปแบบ
  สำหรับธุรกิจการผลิตที่ซับซ้อน
  หรือธุรกิจที่ผิดหวังกับการใช้โปรแกรมต่างประเทศ
 • โปรแกรม ERP 12 Production Modules + 6 Accounting Modules
 • ฟังก์ชันการผลิตที่รองรับการผลิต และการทำงานที่ซับซ้อน
 • รายงานวิเคราะห์การทำงานแต่ละระบบ พร้อมปรับแก้ไขรูปแบบรายงานตามความต้องการของลูกค้า
 • เลือกซื้อ Module ที่ตรงความต้องการ ไม่ต้องซื้อเกินความจำเป็น
 • การวางแผนกำลังการผลิตของเครื่องจักร และจัดลำดับงานผลิต
 • รองรับการคำนวณต้นทุนผลิตที่แม่นยำ และใกล้เคียงความเป็นจริง
 • การบันทึกผลผลิตในรูปแบบ Barcode
 • ทีมขึ้นระบบที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมแก้ปัญหาที่ตรงจุด
 • ตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชันงานบัญชี เน้นระบบการควบคุมและวิเคราะห์ เพื่อผู้บริหารและนักบัญชีโดยเฉพาะ
 • ระบบบัญชีที่ถูกต้องตามประกาศกรมสรรพากร ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ เลขที่ 0576
 • รองรับการจัดทำรายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร (Bank Reconcile)
 • มีระบบควบคุมการจ่ายชำระด้วยเช็คและการโอน (Payment Control)
 • ส่งคู่บัญชีไประบบ GLทันทีที่มีการบันทึกขายสินทรัพย์
 • เป็นระบบบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจผลิตสินค้า

เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ทาง envision มุ่งมั่นพัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้โปรแกรมการผลิต enproduction สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ จนได้รับคำชมจากลูกค้ามากมาย และในเมื่อเร็วๆนี้ envision ได้พัฒนาขีดความสามารถโปรแกรมเดิมให้เป็น EnProduction ERP เพิ่มความสามารถทางด้านบัญชีและการเงินจนเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร โดยมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เป็นลำดับที่ 0576 นี่คือตัวอย่างของการพัฒนาที่เกิดขึ้นและเราจะคงยังก้าวต่อไป ...

Almost 20 years that we, "envision", continueously improve our "enproduction" to meet our customer requirement with many successful stories. Nowaday, we have "EnProduction ERP", which include account and finance functionality. Our EnProduction ERP meet Thai Revenue Department standard and has reference no: 0576. This is one of our progress and we will still moving forward ...

follow us on

Contacts for more information.

EnVision Consulting Co.,Ltd.

3599/41 Charoenrat Rd, Bangkhlo
Bangkholaem BKK. 10120
TaxID: 0105546122021

Email: sale@envisionthailand.com
Phone: +66 (02) 291 2072
Fax: +66 (02) 291 2075
MB1: +66 (086) 334 4110
MB2: +66 (086) 336 4870

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

3599/41 ถ.เจริญราษฏร์ บางโคล่
บางคอแหลม กรุงเทพ 10120
TaxID: 0105546122021

Email: sale@envisionthailand.com
โทรศัพท์: 0-2291-2072
แฟ็กซ์: 0-2291-2075
มือถือ1: +66 (086) 334 4110
มือถือ2: +66 (086) 336 4870

โปรแกรม ERP/โปรแกรมวางแผนการผลิต EnProduction เป็นโปรแกรม ERP โปรแกรมการผลิต [ MRP / MRPII ] [โปรแกรมการวางแผนการผลิต] ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็น + [การวางแผนการผลิต][ Production Planning ] + [การคำนวณความต้องการด้านวัตถุดิบ][ MRP - Material Requirement Planning ] + [การจัดตารางการผลิต][ Production Scheduling ] + [การวางแผนด้านกำลังการผลิต][ Capacity Planning ] + [การควบคุมการผลิต][ Production Control, Shopfloor Control ] + [การคิดต้นทุนการผลิต][ Job Costing ] + [การบริหารสินค้าคงคลัง][ Inventory Management ] + [การบำรุงรักษาเครื่องจักร][ Machine Maintenance ] + [บัญชีและการเงิน][Account and Finance] + [Dashboard on MS Power BI]