EnVision Consulting

Join Our Team
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางบริษัทกำลังตามหาผู้ร่วมทีมในตำแหน่งงานต่อไปนี้

Software Consultant


คุณสมบัติเบื้องต้น
 • รักในงานบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักการทำงานเป็นทีม
 • เรียนรู้เร็ว
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • อดทน สามารถรับความกดดันได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางระบบและให้คำปรึกษาการทำงานโปรแกรมการผลิต EnProduction ให้กับลูกค้า
  ในส่วนของระบบซื้อ, ขาย, สินค้าคงคลัง, วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต (ตามความสามารถ)
 • ทำการสอนการใช้งานโปรแกรมการผลิตให้กับลูกค้า
 • Support การใช้งานระบบระหว่างการวางระบบและหลังจากที่ลูกค้าได้ขึ้นระบบใช้งานจริงแล้ว


...

โปรแกรมการผลิต/ โปรแกรมวางแผนการผลิต/ โปรแกรมวางแผนผลิต/ โปรแกรมบัญชีและการเงิน/ โปรแกรมสำเร็จรูป/ โปรแกรมขายสินค้า/ โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า/ โปรแกรมบริหารลูกค้า/ โปรแกรมบริหารสต๊อก/ คลังสินค้า/ Inventory Control/ โปรแกรมคลังสินค้า/ ต้นทุนผลิต/ คำนวณต้นทุนการผลิต/ โปรแกรมบริหารการผลิต/ MRP/ MRPII/ ERP/ ซอฟต์แวร์/ Software/ สถานะการผลิต/ การผลิต/ โปรแกรมโรงงาน/ Capacity/ Machine/ โปรแกรมบริหารคลังสินค้า/ โปรแกรมบัญชี/ ควบคุมการผลิต/ โปรแกรมบริหารงานซ่อม/ วางแผนเครื่องจักร/ ต้นทุนการผลิต/ รายงานการผลิต/ รายงานแผนการผลิต/ Program/ โปรแกรม